مجموعه

توسعه و عمران ایران

این مجموعه، که بیشتر بر اساس مصاحبه های برنامه تاریخ شفاهی بنیاد قرار دارد، شامل تک نگاری هایی است درباره خاطرات و مشاهدات برنامه ریزان، مدیران و مجریانی که – چه در بخش دولتی و چه خصوصی- در برنامه ریزی و اجرای طرح های عمرانی ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی نقشی اساسی ایفا کرده اند. آگاهی ها، دانسته ها و داده های آمده در این تک نگاری ها با بهره جوئی از دیگر منابع و اسناد موجود و همکاری دوباره مصاحبه شوندگان دقت و شفافیتی بیشتر یافته اند. در ۱۱ مجلدی که از این مجموعه، به ویراستاری غلامرضا افخمی، تنظیم شده و به چاپ رسیده از فرایند دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی ایران در دوره مورد نظر تصویری کمابیش متفاوت از آن چه در بسیاری از آثار انتشاریافته به چشم می خورد ارائه شده است.

مطالب موجود در این مجموعه

موارد موجود در این مجموعه

کتاب الکترونیکی . فارسیعمران خوزستان
کتاب الکترونیکی . فارسیبرنامه انرژی اتمی ایران
کتاب الکترونیکی . فارسیتحول صنعت نفت ایران: نگاهی از درون
کتاب الکترونیکی . فارسیسیاست و سیاستگذاری اقتصادی در ایران
کتاب الکترونیکی . فارسیخاطرات عبدالرضا انصاری
کتاب الکترونیکی . فارسییادداشت های فؤاد روحانی
کتاب الکترونیکی . فارسیکارنامه شیلات ایران

تاریخ های شفاهی مرتبط

در همين زمینه: تاریخ شفاهی

Yar-Afshar
۱۸ و ۲۵ ژوئیه ۱۹۸۸ و ۱۶ ژانویه ۱۹۸۹ . فارسییار افشار، پرویز
۵ نوامبر ۱۹۸۸ و ۱۲ ژانویه ۱۹۸۹ . انگلیسییاتسویچ، گراتین
۲۷ آوریل ۱۹۸۷ . فارسیکومر، رابرت
۳ نوامبر ۱۹۸۳ و ۸ مه ۱۹۸۴ . فارسیکاظمیه، اسلام
۳۰ ژانویه و ۷ مارس ۱۹۸۵ . انگلیسیپارسونز، سرآنتونی
Niyazmand
۱۷ سپتامبر ۱۹۸۸ . فارسینیازمند، رضا
۲۸ و ۳۱ ژوئیه ‌۱۹۸۶؛ ۲۱ و ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸ . انگلیسیمیکلاس، جک
Mosaddeqi
۳۰ نوامبر ۱۹۸۷ . فارسیمصدقی، تقی
Majidi
۲۱ آوریل و ۱۲ اکتبر ۱۹۸۲ . فارسیمجیدی، عبدالمجید
۲۹ آوریل ۱۹۸۷ و ۹ و ۱۹ فوریه ۱۹۸۸ . انگلیسیلِفِلت، ویلیام
۱۹ اوت ۱۹۸۶ . انگلیسیفرمانفرمائیان، جونی
۲۶ آوریل و ۲۳ مه و ۸ اوت ۱۹۸۳ . فارسیفرخان، هوشنگ
Alimard
مارس و ژوئیه ۱۹۹۱ . فارسیعالیمرد، امین
Ziya'i
۱۲ و ۱۳ مه ۱۹۸۸ . فارسیضیائی، طاهر
Shahmirzadi
۶ اوت ۱۹۹۱ . فارسیشهمیرزادی، حسن
Sepehri
۱۲ اوت ۱۹۸۸ . فارسیسپهری، حسین
۱۸ و ۲۱ دسامبر ۱۹۸۶ . فارسیرهنما، مجید
۲۰ ژانویه ۱۹۸۶ . فارسیرمزباتم، پیتر
Zolfaqari
۱۱ مه، ۹ و ۲۳ سپتامبر، ۵ و ۲۸ اکتبر ۱۹۸۹ . فارسیذوالفقاری، ناصر
Jahanshahi
۳۱ اوت ۱۹۸۹ . فارسیجهانشاهی، غلامحسین
Jalinus
۵ و ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۹ . فارسیجالینوس، مصباح
۲۸ مارس و ۱۰ آوریل . انگلیسیتایگر م.، گردن
Baheri
دسامبر ۱۹۸۳ و فوریه ۱۹۸۴ . فارسیباهری، محمد
۹ و ۱۰ فوریه ۱۹۸۵ . انگلیسیاوری، پیتر
فوریه و مارس ۱۹۹۱ . فارسیانصاری؛ عبدالرضا
۱۱ سپتامبر ۱۹۸۲ . فارسیافخمی، مهناز
Afkhami
سپتامبر ۱۹۸۲ و ژوئن ۱۹۹۰ . فارسیافخمی، غلامرضا
Etemad
نوامبر ۱۹۸۲ . فارسیاعتماد، اکبر
Ahmadi
۳۱ ژوئیه و ۱ اوت ۱۹۹۱ . فارسیاحمدی، احمد علی