مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با میکلاس، جک

نگاهی به روابط ایران و آمریکا‌؛ سیاست آمریکا در مقابل ایران‌‌؛ سیاست خرید اسلحۀ ایران‌؛ دربارۀ شاه و شیوه رهبری وی‌؛ ارزیابی ثبات سیاسی رژیم پهلوی در دهه ۱۳۵۰‌؛ دربارۀ انتقاد دانشگاهیان از سیاست آمریکا نسبت به ایران‌؛ جمع‌آوری اطلاعات در ایران‌؛ عملکرد سفارت آمریکا در ایران‌؛ سفرای آمریکا‌، هلمز و سالیوان در ایران‌؛ تحلیل سیاسی در سفارت آمریکا در ایران‌؛ گفت‌و‌گوهای افسران سیاسی در سفارت آمریکا نسبت به آیندۀ سیاسی ایران‌؛ سیاست منطقه‌ای ایران‌؛ برنامه‌ریزی سیاسی در ایران و عواقب سیاسی آن‌؛ فعالیت‌های سازمان سیا در ایران‌؛ رابطۀ بین کارکنان سفارت آمریکا و گروه‌های مخالف شاه‌؛ سیاست آمریکا در قبال ایران‌؛ اقتصاد ایران و آمریکا در دهه ۱۳۵۰ و سرمایه‌گذاری‌های شخصی‌؛ سیاست آمریکا در مقابل ایران در دوران ریاست جمهوری کارتر‌؛ انقلاب و واکنش آمریکا‌؛ ترازنامۀ روابط ایران و آمریکا.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

متن

Jack-Miklos-Vol-I Jack-Miklos-Vol-II Jack-Miklos-Vol-III Jack-Miklos-Vol-IIII Jack-Miklos-Vol-V Jack-Miklos-Vol-VI Jack-Miklos-Vol-VII Jack-Miklos-Vol-VIII Jack-Miklos-Vol-VIIII Jack-Miklos-Vol-X Jack-Miklos-Vol-XI

فهرست

۲۴۸ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده