تاریخ شفاهی

نحوه آماده سازی مصاحبه های برنامه تاریخ شفاهی

چگونگی شکل گیری برنامه تاریخ شفاهی

مقدمه ای درباره برنامه تاریخ شفاهی بنیاد