مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با ذوالفقاری، ناصر

تبار خانوادگی و پیشینۀ تحصیلی؛ آغاز اشتغال به خدمات دولتی در وزارت امور خارجه؛ دربارۀ فعالیت‌های حزب توده و واکنش دولت؛ اشغال ایران در جنگ دوم جهانی؛ دربارۀ مقاومت مسلحانۀ برادر، محمود ذوالفقاری، در مقابله با فرقۀ دموکرات در زنجان؛ نخست‌وزیری رزم‌آرا و بحران ملی شدن صنعت نفت؛ خاطراتی از دکتر مصدق، جبهه ملی و رویدادهای مرداد ۱۳۳۲؛ اندیشه‌های سیاسی رهبران جبهه ملی در دهه ۱۳۳۰‌؛ روابط میان محمدرضا شاه، احمد قوام، محمد مصدق، و علی امینی؛ اختلاف نظر‌های فریدون کشاورز با حزب توده؛ دسیسه‌های اتحاد جماهیر شوروی در ایران و فعالیت‌های حزب توده؛ کشمکش مسلحانۀ نیروهای دولتی و حزب توده‌؛ نحوه مقابلۀ حکومت مرکزی با عشایر گوناگون ایران پس از جنگ جهانی دوم؛ شهرداری تهران‌؛ عملکرد سیستم دولتی تهران‌؛ مقام وزارت در کابینۀ امینی‌؛ نخست‌وزیری علی امینی و انقلاب سفید؛ اوضاع سیاسی ایران پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲؛ نخست‌وزیری حسین علاء‌؛ شروع کار رادیو و دیگر رسانه‌ها در ایران‌؛ خاطرات از برخی از سیاست‌پیشگان و دولتمردان ایران؛ تاسیس ساواک و فعالیت‌های آن در خلیج فارس‌؛ برنامه‌ریزی اقتصادی و عوامل تعیین کننده سیاسی آن در دهه ۱۳۴۰‌؛ نخست‌وزیری منصور‌؛ دربارۀ برخی از رهبران سیاسی ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

متن

Naser-Zolfaqari-APt-I.pdf Naser-Zolfaqari-BP-II.pdf Naser-Zolfaqari-English.pdf

فهرست

۱۸۳ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده