مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با فرمانفرمائیان، جونی

تحصیلات‌، شرکت در پروژۀ الشتر‌، خاطراتی از وضعیت روستایی لرستان‌، مشکلات پیش‌روی پروژه‌، واکنش مسئولان محلی به پروژه‌، رابطه بین شرکت‌کنند‌گان در پروژه و مردم محلی‌، هدف پروژه و دامنۀ‌ موفقیت آن‌.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Juni-Farmanfarmaiyan-APt-I Juni-Farmanfarmaiyan-BPt-II

فهرست

۵۶ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده