مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با تایگر م.، گردن

خاطراتی از اولین دوران اقامت در ایران در دهه ۱۳۳۰؛ روش کار سفارت آمریکا در ایران در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰؛ اقتصاد ایران در دهه ۱۳۳۰‌؛ پیامد رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ در روابط ایران و آمریکا؛ برنامۀ اصل ۴ در ایران؛ ارزیابی سازمان سیا از قدرت مخالفان شاه در دهه ۱۳۴۰؛ روابط ایران با آمریکا و اسراییل در دهه ۱۳۳۰؛ موضع رابرت مک نمارا، وزیر دفاع آمریکا، در مورد فروش اسلحه به ایران؛ پیامد دیدار رابرت کندی با رهبران سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا در روابط دو کشور؛ سیاست آمریکا نسبت به ایران در دهه ۱۳۴۰؛ ارتباط نمایندگان آمریکا با منتقدان رژیم شاه؛ کمک‌های آمریکا به ایران در دهه ۱۳۴۰؛ تهدید شاه به خرید اسلحه از شوروی؛ پیامدهای انقلاب سفید بر عرصۀ سیاسی ایران و روابط ایران و آمریکا.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

M-Gordon-TigerI M-Gordon-TigerII

فهرست

۸۱ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده