مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با لِفِلت، ویلیام

: پیشینۀ تحصیلی و اوایل دوران اشتغال‌؛ روابط اقتصادی و فنی بین ایران و آمریکا‌؛ دربارۀ تغییرات اجتماعی و اقتصادی در ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ سرمایه‌‌گذاری‌های مالی و اقتصادی آمریکا در ایران‌؛ سفارت آمریکا در ایران در دوران سفیری ماک‌آرتر و هلمز‌؛ دربارۀ برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران‌؛ نقش ایران در اوپک و تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت نفت‌؛ دولت آمریکا و واکنش جامعۀ بازرگانی در برابر موضع ایران دربارۀ قیمت نفت‌؛ رابطۀ آمریکا و بخش صنعتی ایران‌؛ ارتباط بخش خصوصی آمریکا با پیمانکاران ایرانی‌؛ ارزیابی سیاست‌های توسعۀ در ایران‌؛ فعالیت‌های شرکت جنرال الکتریک در ایران‌؛بخش خصوصی ایران‌؛ انقلاب سال ۱۳۵۷ و دلایل فروپاشی سلطنت پهلوی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

متن

William-Lehfeldt-Vol-I William-Lehfeldt-Vol-II William-Lehfeldt-Vol-III William-Lehfeldt-Vol-IIII William-Lehfeldt-Vol-V William-Lehfeldt-Vol-VI William-Lehfeldt-Vol-VII William-Lehfeldt-Vol-VIII William-Lehfeldt-Vol-VIIII William-Lehfeldt-Vol-X

فهرست

۲۰۳ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده