مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با کومر، رابرت

پیشینۀ تحصیلی و اشتغال حرفه‌ای‌؛ اشتغال در شورای امنیت عالی آمریکا در دوران ریاست جمهوری کندی‌؛ رابطۀ میان شاه و کندی‌؛ درخواست شاه برای خرید اسلحه از دولت کندی‌؛ منشاء انقلاب سفید‌؛ کنت هنسن و برنامۀ اصلاح اقتصادی آمریکا برای ایران‌؛ موضع آمریکا نسبت به برنامه‌های اصلاح‌طلبانۀ شاه‌؛ خاطراتی از سفر به ایران به همراهی جانسون‌ معاون رییس جمهور‌‌؛ استفاده از فروش اسلحه برای اِعمال نفوذ بر شاه‌؛ ایران و نگرانی‌های ژیئوپلیتیک آمریکا‌؛ رابطۀ کندی و علی امینی‌؛ نظر سازمان سیا دربارۀ فعالیت‌های سیاسی در ایران در دهه ۱۳۴۰‌‌.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Robert-W-Komer-Vol-I Robert-W-Komer-Vol-II Robert-W-Komer-Vol-III Robert-W-Komer-Vol-IIII

فهرست

۴۵ صفحه + زندگی نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده