مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با افخمی، غلامرضا

تبار خانوادگی و پیشینۀ آموزشی؛ جنبش سیاسی دانش آموزان و دانشجویان در دهه ۱۳۴۰ و اوائل دهه ۱۳۵۰. نخست وزیری محمد مصدق و جنبش ملی شدن نفت و نقش نیروهای ملّی، مذهبی و چپ در آن؛ ویژگی ها و ابعاد تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران در دو دهه پایانی سلطنت محمدرضاشاه؛ عوامل اساسی در انقلاب ۱۳۵۷؛ حزب رستاخیز و انتخابات دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی؛ دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا؛ کار با جمشید آموزگار در وزارت کشور؛ تئوری، راهبرد و ساختار جنبش پیکار با بیسوادی در ایران؛ بحث درباره مسائل مرتبط با تمرکز قدرت و مشارکت سیاسی در ایران در دهه ۱۳۵۰؛ دربارۀ روحیه و خصوصیات محمدرضاشاه.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Gholam-Reza-Afkhami-English Gholam-Reza-Afkhami-APt-I Gholam-Reza-Afkhami-BPt-II

فهرست

۷۳ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست + عکس

درباره مصاحبه شونده