مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با نیازمند، رضا

: تبار خانوادگی و سوابق تحصیلی؛ کیفیت توسعۀ صنایع در دوران رضاشاه؛ نقش آلمان در توسعۀ صنعتی ایران؛ چگونگی برنامه‌ریزی و توسعۀ صنعتی در ایران؛ سازمان برنامه‌ریزی و بودجه در دوران ریاست ابوالحسن ابتهاج و در دهه ۱۳۵۰؛ برنامه‌ریزی صنعتی در وزارات اقتصاد؛ علینقی عالیخانی در مقام وزیر اقتصاد و ارزیابی مدیریت او در زمینۀ برنامه‌ریزی اقتصاد ایران؛ رونق صنعت خودروسازی در ایران؛ برنامه‌ریزی صنعتی و بخش خصوصی؛ آموزش مدیران و کارآفرینان ایرانی؛ نقش محمدرضا شاه در شورای عالی اقتصاد؛ نویدها و مخاطرات سیاست جایگزین‌‌یابی برای کالاهای وارداتی در توسعۀ صنعتی ایران؛ تاثیر برنامه‌ریزی صنعتی در اقتصاد و جامعۀ ایران؛ گستره تاسیسات زیربنایی و سرمایه‌گذاری در دوران پهلوی؛ افسانه و واقعیت توسعۀ اقتصاد صنعتی در دوران پهلوی؛ دربارۀ شرکت مس سرچشمه؛ کار با بخش خصوصی به نمایندگی از سازمان انرژی اتمی ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

متن

Reza-Niazmand-BPt-II Reza-Niazmand-APt-I Reza-Niazmand-English

فهرست

۹۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده