مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مصدقی، تقی

: پیشینۀ خانوادگی و تحصیلی‌؛ اشتغال در شرکت نفت ایران و انگلیس‌؛ ساختار و عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس‌‌؛ پیدایش شرکت ملی نفت ایران‌؛ عملکرد شرکت ملی گاز ایران‌؛ مدیران برجستۀ شرکت ملی نفت ایران‌؛ تغییراتی در ساختار شرکت ملی نفت پس از افزایش قیمت نفت‌؛ پیوند بین فعالیت‌های شرکت ملی نفت و بخش صنعتی اقتصاد‌‌؛ ارزیابی روش‌های سازماندهی و عملیاتی شرکت ملی نفت‌؛ تاثیر شرکت ملی گاز بر روی بخش‌های دیگر اقتصاد‌ی‌؛ گفت‌و‌گو با مقامات اتحاد جماهیر شوروی برای فروش گاز‌؛ ارزیابی سیاست‌های توسعۀ اقتصادی‌؛ ترازنامۀ سازمان برنامه و بودجه‌؛ تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی ایران‌؛ روابط بین صنایع و سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Taqi-Mosaddeqi-English Taqi-Mosaddeqi-APt-I_0

فهرست

۳۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده