مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با احمدی، احمد علی

فشرده مصاحبه: خانواده و سوابق تحصیلی‌؛ تجربه‌های اولیه از دیوان‌سالاری در دولت ایران‌؛ ملحق شدن به سازمان آب و برق خوزستان؛ نقش دیوید لیلینتال در برنامه‌ریزی و مدیریت سازمان آب و برق خوزستان‌‌؛ مشکلات و مراحل سد سازی در رودخانه‌های دز و کارون‌؛ ویژگی‌های ساختاری و عملی سد محمدرضا شاه بر رودخانه دز‌؛ گسترش شبکه‌ برق‌؛ پروژه نیشکر در هفت تپه؛ شیوه‌های بهبود دادن به روش بریدن نیشکر‌؛ کنترل آب‌های رودخانه‌ای‌؛ گسترش نیروی انسانی برای جایگزین کردن کارشناسان خارجی‌؛ ویژگی‌های عبدالرضا انصاری به عنوان یک مدیر و رهبر‌؛ حسن شهمیرزادی و دیگر همکاران در سازمان آب و برق خوزستان‌؛ رابطۀ سازمانی با وزارات‌خانه‌های مرکز و استانداری خوزستان‌؛ مدیران مختلف سازمان برنامه و بودجه‌؛ دربارۀ منصور روحانی‌؛ وزارت منابع طبیعی و هدف وزارت‌خانه‌؛ نقش ناصر گلسرخی در حفظ محیط زیست‌؛ کار کردن به عنوان مهندس مشاور در دشت مغان؛‌ وزیر کشاورزی در دولت جمشید آموزگار؛ سازماندهی وزارت‌خانه‌؛ مفاهیم و اصول مراحل سازماندهی اداری؛ کابینه آموزگار؛ ارزیابی سیاست توسعه و گسترش صنعت کشاورزی در ایران در دهه‌های (۱۳۴۰ و ۱۳۵۰).

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

درباره مصاحبه شونده