مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با یاتسویچ، گراتین

سوابق تحصیلی و آغاز کار در سازمان سیا؛ اهداف و نوع فعالیت‌های سیا در ایران در دهه ۱۳۳۳۰؛ خاطراتی از آلن دالس (اولین رییس سیا)؛ اهداف استراتژیکی آمریکا در ایران در دهه ۱۳۳۰؛ خاطراتی از محمدرضا شاه و دیدارهایی با او؛ اهداف و برنامه‌های محمدرضا شاه و نظر سیا در این باره؛ روابط ایران و ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهور آیزنهاور؛ خاطراتی از سال‌های نخستین ایجاد ساواک و تیمور بختیار؛ خاطراتی از برخی سفرای آمریکا در ایران: چیپین، ویلز و هلمز و روابط آنان با محمدرضا شاه؛ دربارۀ تحولات اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران و اختلاف نظر در میان مفسران سیا دربارۀ ثبات سیاسی کشور؛ تماس سیا با مخالفان شاه در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ و داوری دربارۀ آن‌ها؛ شایعۀ کودتای قره نی و میزان وفاداری افسران ارتش به محمدرضا شاه؛ روابط رهبران جبهه ملی با جان اف کندی؛ آمریکا و نخست‌وزیری علی امینی؛ ناآرامی در دانشگاه تهران‌(۱۳۴۰)؛ عملکرد کنسرسیوم نفت‌؛ خاطراتی از امیر اسدالله علم‌، حسن ارسنجانی و انقلاب سفید؛ سفر لیندون جانسون به ایران؛ روابط ایران و شوروی؛ روابط ایران و اسراییل؛ حدود همکاری‌های سیا با ساواک؛ ایستگاه‌های شنود آمریکا در ایران؛ رویدادهای سال‌های ۱۳۴۳-۱۳۴۲؛ توسعۀ اقتصادی و فساد.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Colonel-Gratian-Yatsevitch-APt-I Colonel-Gratian-Yatsevitch-BPt-II Colonel-Gratian-Yatsevitch-CPt-III

فهرست

۱۷۱ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده