مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مجیدی، عبدالمجید

خاطراتی از نخستین دیدارها با حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا؛ دربارۀ شیوه رهبری و مدیریت هویدا در دوران نخست وزیری؛ ریشه‌های تشکیل حزب رستاخیز و نظر محمدرضاشاه دربارۀ نقش و آیندۀ آن در عرصۀ سیاسی ایران؛ واکنش عمومی نسبت به حزب رستاخیز؛ روابط بین شاه و دولت؛ شخصیت شاه و شیوه رهبری وی؛ ریشه‌های انقلاب اسلامی؛ فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه؛ تاریخچۀ برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران؛ ابوالحسن ابتهاج و سازمان برنامه و بودجه؛ پیوند بین برنامه‌ریزی اقتصادی و فعالیت‌های دولتی؛ خاطراتی از جمشید آموزگار؛ ارزیابی دوران نخست وزیری هویدا؛ روابط هویدا با محمدرضاشاه؛ زندانی شدن هویدا، آزادی موقت و بازگشت داوطلبانه او به زندان پس از پیروزی انقلاب؛ تلاش هویدا برای دفاع از کارنامۀ خود در دادگاه انقلابی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

متن

Abdol-Majid-Majidi-APt-I Abdol-Majid-Majidi-BPt-II Abdol-Majid-Majidi-English

فهرست

صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده