مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با پارسونز، سرآنتونی

آشنایی‌های نخستین با ایران؛ رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ و شکل‌گیری پیمان سنتو؛ نقش شاه در حل مشکل بحرین‌؛ منافع اقتصادی انگلستان در ایران در دهه ۱۳۵۰ و روابط بازرگانی صنعتی و نظامی بین دو کشور؛ خروج انگلستان از خلیج فارس در سال ۱۳۵۰؛ خاطراتی از امیرعباس هویدا؛ محمدرضاشاه، شیوه رهبری و نظرش دربارۀ سیاست انگلیس در ایران؛ بدگمانی ایرانیان دربارۀ انگلیسی‌ها؛ خاطراتی از سیاست‌زدگی فضای دانشگاه‌های ایران؛ اتهام مشارکت دولت انگلیس در انقلاب اسلامی؛ سیاست‌های دولت ایران در اواخر دهه ۱۳۵۰؛ برخی از شخصیت‌های سیاسی ایران؛ ریشه‌های انقلاب سال ۱۳۵۷؛ برداشت‌هایی از فراگرد مدرنیته در ایران و پیامدهای سیاسی آن؛ داوری دربارۀ توسعۀ صنعتی ایران؛ خاطراتی از اوضاع سیاسی ایران در اوج انقلاب و دیدار شاه با سفرای ایالات متحدۀ آمریکا و انگلستان؛ نظر دولت انگلیس دربارۀ خروج شاه از ایران؛ دربارۀ شایعۀ تحریک هواداران انقلاب از سوی دستگاه سخن‌پراکنی بی. بی. سی‌.؛ شهبانو فرح.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

متن

Sir-Anthony-Parsons-Vol-I Sir-Anthony-Parsons-Vol-II Sir-Anthony-Parsons-Vol-III Sir-Anthony-Parsons-Vol-IIII Sir-Anthony-Parsons-Vol-V

فهرست

۱۳۴ صفحه + زندگی‌نامه+ فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده