مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با رهنما، مجید

مقدمات، هدف‌ها، برنامه‌ها و شرکت‌کنندگان در طرح الشتر؛ اوضاع روستاهای لرستان در دهه ۱۳۵۰؛ تاثیر انقلاب سفید در الشتر؛ واکنش ساکنان محل به طرح الشتر و موانع اجرای آن؛ ساختار قدرت سیاسی در الشتر؛ امیدها و نومیدی‌های برگزاری انتخابات در الشتر؛ ارزیابی طرح الشتر؛ چشم‌انداز عمران و بهداشت روستایی در ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

متن

Majid-Rahnema-APt-I Majid-Rahnema-English

فهرست

۳۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده