مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اعتماد، اکبر

تبار خانوادگی‌، پیشینه تحصیلی و کودکی در همدان‌، عضویت در حزب توده، ساختار و فعالیت‌های سازمان جوانان حزب توده، خاطراتی از فعالیت‌های دانشجویان در اروپا، شروع کار در دانشگاه تهران‌، مقدمات تاسیس موسسه برنامه‌ریزی و آموزش عالی در وزارت علوم و آموزش عالی در دوران وزارت مجید رهنما، بخش‌هایی از کارنامۀ وزارت علوم و آموزش عالی، نحوه مشورت محمدرضاشاه با مسئولان امور، کنفرانس آموزشی رامسر، منش و نحوه رهبری محمدرضا شاه، تاسیس دانشگاه بوعلی سینا، تصمیم دربارۀ تشکیل سازمان انرژی اتمی، طراحی، ساختمان و به کاراندازی نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران، تاثیر سازمان انرژی اتمی در اقتصاد کشور، ریشه‌های انقلاب ۱۳۵۷.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

قسمت 17

قسمت 18

قسمت 19

قسمت 20

قسمت 21

قسمت 22

قسمت 23

قسمت 24

قسمت 25

قسمت 26

قسمت 27

قسمت 28

قسمت 29

قسمت 30

قسمت 31

قسمت 32

قسمت 33

قسمت 34

قسمت 35

قسمت 36

قسمت 37

متن

Akbar-Etemad-BPt-II Akba-Etemad-APt-I Akbar-Etemad-English

فهرست

۱۵۲ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده