مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با سپهری، حسین

پیشینۀ تحصیلی‌؛ کار در سازمان برنامه و بودجه‌؛ ابوالحسن ابتهاج؛ برنامه‌ریزی کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه‌؛ برنامه‌های توسعۀ کشاورزی در روستاها‌؛ مخالفت سید جلال تهرانی با اصلاحات ارضی‌؛ ارزیابی تاثیرات اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱‌؛ عملکرد شورای عالی اقتصاد‌؛ رقابت سازمان‌های مختلف دولتی برای بودجه و دیگر منابع‌؛ روال تغییر در بودجه برای طرح‌های توسعه از دهه ۱۳۴۰ به بعد‌؛ رابطه شاه با هیئت وزیران‌؛ ارزیابی توسعۀ کشاورزی کشور‌؛خاطراتی از منصور روحانی‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Hosein-Sepheri-APt-I Hosein-Sepheri-English

فهرست

۲۶ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه+ فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده