مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با کاظمیه، اسلام

تبار خانوادگی و پیشینۀ تحصیلی؛ فعالیت در حزب توده؛ ساختار و نحوه فعالیت‌های حزب توده؛ انشعاب در درون حزب توده؛ خاطراتی از خلیل ملکی و نیروی سوّم؛ فضای روشنفکری و هنری ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ تشکلات سیاسی نویسندگان کشور؛ توجه اسداله علم به برخی از شخصیت‌های توده‌ای؛ دربارۀ دوران نخست وزیری علی امینی؛ دربارۀ شورش‌های مذهبی سال‌های ۱۳۴۲و ۱۳۴۳ و پیامدهای آن؛ در دگرگونی‌های اجتماعی در ایران؛ فعالیت‌های سیاسی مخالفان و منتقدان در دهه ۱۳۵۰؛ ریشه‌های دوری گزیدن نهادهای مذهبی از رژیم پهلوی؛ دربارۀ حمایت روشنفکران و کارمندان دولت از انقلاب؛ خاطراتی از دیدار با خمینی و خامنه‌ای؛ خاطراتی از علی شریعتی؛ اوضاع سیاسی ایران پس از انقلاب؛ دیدار ابوالحسن بنی صدر و اردشیر زاهدی؛ واکنش دولت به جنبش انقلاب اسلامی؛ دلایل ترک ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Eslam-Kazemieh-APt-I Eslam-Kazemieh-APt-II Eslam-Kazemieh-English

فهرست

۵۸ صفحه + خلاصه + زندگینامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده