مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با عالیمرد، امین

خاطراتی از دوران کودکی؛ تبار خانوادگی و دوران تحصیلی؛ حضور ارتش سرخ در تبریز در جنگ دوم جهانی؛ فعالیت‌های سیاسی در مدرسه؛ رفتن به تهران؛ دوران دبیرستان و دانشگاه در تهران؛ شروع کار‌های ادبی؛ کار در اداره راه‌آهن؛ خاطراتی از دوران خدمت نظام وظیفه؛ ویراستاری نشریۀ جهان نو‌؛ روشنفکران ایران در دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰؛ صحنه سیاسی تهران در دهه ۱۳۳۰؛ دوران تحصیل در بیروت؛ تحصیل در رشتۀ علوم اداری در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی؛ تدریس در دانشگاه ملی؛ معاون سیاسی و پارلمانی وزارت کشور در سال‌های ۱۳۵۴-۱۳۵۳؛ خاطراتی از باقر نمازی، مصطفی الموتی، هلاکو رامبد و غلامرضا افخمی؛ خاطراتی از نخست وزیر، امیرعباس هویدا و وزیر کشور وقت، جمشید آموزگار؛ دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی‌؛ اصلاح سازمان اداری کشور؛ سازمان توسعه و منابع دیوید لیلینتال در ایران‌؛ دربارۀ جان میسی‌، چشم انداز آیندۀ ایران؛ کابینه شریف امامی؛ در کابینۀ غلامرضا ازهاری؛ ملاقات با شاپور بختیار در آخرین روز او در کاخ نخست وزیری؛ درباره انقلاب سال ۱۳۵۷؛ خاطراتی از محمدرضا شاه و شهبانو فرح.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

متن

Amin-Alimard-APt-I_0 Amin-Alimard-BPt-II_0 Amin-Alimard-CPt-III Amin-Alimard-DPt-IV

درباره مصاحبه شونده