مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با باهری، محمد

خاطرات دوران کودکی در شیراز‌، تغییرات در نظام آموزشی در دوران سلطنت رضا شاه‌، تحصیلات در دانشگاه تهران‌، وضعیت سیاسی در دانشگاه‌، دوران اشتغال در وزارت دادگستری‌، عضویت در حزب توده‌، نخبگان سیاسی ایران‌، فرهنگ سیاسی ایران‌، همفکری با آلمان در ایران قبل از جنگ جهانی دوم‌، سیاست‌های نوین سازی رضا شاه‌، همکاری با امیر اسد‌الله علم‌، رهبری حزب توده‌، تجربیات شخصی با شاه‌، اشغال ایران در زمان جنگ جهانی دوم‌، سازماندهی حزب توده در شیراز‌، سر‌آغاز‌، تاریخ و برنامۀ حزب رستاخیز‌، گفت‌و‌گوهای سازمان عفو بین‌الملل با دولت ایران دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران‌، رابطۀ دولت و دستگاه‌های مذهبی در سلسله پهلوی‌، مقالۀ روزنامۀ اطلاعات بر علیه آیت‌الله خمینی‌، امیر اسدالله علم‌‌، رو در رو شدن با مظفر فیروز.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

قسمت 17

قسمت 18

متن

Mohammad-Baheri-APt-I Mohammad-Baheri-BPt-II Mohammad-Baheri-CPt-III Mohammad-Baheri-English Mohammad-Baheri-Vol-II-APt-I Mohammed-Baheri-Vol-II-English

فهرست

قسمت اول ۱۲۱ صفحه + قسمت دوم ۴۰ صفحه + بخش‌ها صوتی‌ + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس.

درباره مصاحبه شونده