مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با جالینوس، مصباح

دوران کودکی و پیشینۀ تحصیلی‌؛ پیشینه و تاریخچۀ شبکه برق ایران‌؛ توسعۀ گسترش شبکۀ برق کشور‌؛ رابطۀ شبکۀ برق ایران و بخش‌های دیگر اقتصاد‌؛ ترازنامه شبکۀ برق کشور‌؛ برنامه‌ریزی برای تولید و توزیع بیشتر برق‌؛ مشکلات اصلاح سیستم دیوان‌سالاری در ایران‌؛ خاطراتی از امیرعباس هویدا و منصور روحانی‌؛ بستن قراردادهای دولتی‌؛ ساختار و عملکرد شرکت ملی نفت ایران‌‌؛ منوچهر اقبال و شیوه ادارۀ شرکت ملی نفت ایران‌؛ کمیسیون بازرسی شاهنشاهی وتفحص سازمان‌های دولتی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

متن

Mesbah-Jalinus-APt-I Mesbah-Jalinus-BPt-II Mesbah-Jalinus-English

درباره مصاحبه شونده