tile

مجموعه توسعه و عمران ایراناين مجموعه، که بيشتر بر اساس مصاحبه هاي برنامه تاريخ شفاهي بنياد قراردارد، شامل تک نگاري هايي است در باره خاطرات و مشاهدات برنامه ريزان، مديران و مجرياني که، چه در بخش دولتي و چه خصوصي، در برنامه ريزي و اجراي طرح هاي عمراني ايران در دوران پيش از انقلاب اسلامي نقشي اساسي ايفا کرده اند. آگاهي ها، دانسته ها و داده هاي آمده در اين تک نگاري ها با بهره جوئي از ديگر منابع و اسناد موجود و همکاري دوباره مصاحبه شوندگان دقّت و شفّافيتي بيشتر يافته اند. در ۱۱ مجلدي که تاکنون از اين مجموعه، به ویراستاری غلامرضا افخمی، تنظيم شده و به چاپ رسيده از فرايند دگرگوني هاي اقتصادي و اجتماعي ايران در دوره مورد نظر تصويري کمابيش متفاوت از آن چه در بسياري از آثار انتشاريافته به چشم می خورد ارائه شده است. در بخش های آینده این مجموعه که منبعی سودمند برای پژوهشگران تاریخ سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی ایران معاصر است زمینه های دیگری از تحولات دوران پهلوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.