مجموعه

مقالات و مصاحبه ها

موارد موجود در این مجموعه

مطالب موجود در این مجموعه

تاریخ های شفاهی مرتبط

تاریخ شفاهی

۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ . فارسییگانگی شاهرخ، فرنگیس
۲۷ دسامبر۱۹۹۰ . فارسییاوری، حورا
۲۳ اوت ۱۹۸۸ . فارسیکفائی، فروغ
Pahlavi
مه و نوامبر ۱۹۸۲ و اوت ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ . فارسیپهلوی، شاهدخت اشرف
۱۷ مه ۱۹۸۴ . فارسیهدایت، اخترالملوک
Nateq
۱۵ و ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۰ . فارسیناطق، هما
۱۳ نوامبر ۱۹۸۳ . فارسیمیرعبدالباقی، الیان
Mohi
۱۸ اکتبر ۱۹۸۲ و ۳ ژانویه ۱۹۸۵ . فارسیمحی، ملک تاج
Moayyed-Sabeti
۸ سپتامبر ۱۹۸۸ . فارسیمؤید ثابتی، پروین
۵ اوت ۱۹۸۴ . فارسیفیروز، صفیه
Faqih
۱۵ نوامبر ۱۹۸۳ . فارسیفقیه، نسرین
۱۹ اوت ۱۹۸۶ . انگلیسیفرمانفرمائیان، جونی
۲۳ مارس ۱۹۸۸ . فارسیفرجام، فریده
۱۹ آوریل ۱۹۸۵ . فارسیصابری، پری
نوامبر ۱۹۸۴ . فارسیشکوه (نام مستعار)
Shamlu
۱۶ مه ۱۹۸۳ و ۹ اکتبر ۱۹۹۱ . فارسیشاملو، مریم
Reid
۱۴ آوریل ۱۹۸۸ . انگلیسیرید، الیزابت
Ruhi
۷ آوریل ۱۹۹۰ . فارسیروحی، هما
Diba
۷ و ۱۳ اوت ۱۹۸۴ . انگلیسیدیبا، لیلا
۳۰ سپتامبر ۱۹۸۳ . انگلیسیدولیتل، جین
Dowlatshahi
مه ۱۹۸۴ . فارسیدولتشاهی، مهرانگیز
۳۱ مه ۱۹۸۴ . فارسیدرگاهی، زهرا
۲۴ مه ۱۹۹۱ . فارسیخدایی شاهرخی، فرشته
Behnam
۹ اکتبر ۱۹۹۱ . فارسیبهنام، ویدا
Amir-Shahy
اوت ۱۹۸۳ . فارسیامیرشاهی، مهشید
۱۱ سپتامبر ۱۹۸۲ . فارسیافخمی، مهناز
Ebtehaj-Samii
آوریل ۱۹۸۴ . فارسیابتهاج سمیعی، نیره
Abasalti-Mirhashem
۱۶ آوریل ۱۹۸۸ . فارسیاباصلتی- میرهاشم، پری
Aqevil
۲۱ اکتبر ۱۹۸۳ . فارسیآق اولی، عزّت