مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با دیبا، لیلا

تبار خانوادگی و تحصیلات‌، خاطراتی از دفتر شهربانو فرح در زمان سرپرستی کریم پاشا بهادری و هوشنگ نهاوندی‌، علاقه شهربانو به هنر و حمایت از موزه‌ها‌، هنر در ایران در دهه ۱۳۵۰‌، دربارۀ هنر قاجاریه‌، موزه‌‌ها و کلکسیون‌های شخصی در ایران‌، مشکلات موجود برای ترویج هنر در دهه ۱۳۵۰‌، ترازنامۀ فعالیت‌های موزه نگارستان‌‌، دربارۀ جشنواره هنر شیراز‌، بنیاد شهربانو فرح‌، الگوهای تغییرات اجتماعی در ایران‌، تجربیات شخصی از انقلاب ۱۳۵۷.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Leyla-Diba-Vol-I.pdf Leyla-Diba-Vol-II.pdf Leyla-Diba-Vol-III.pdf Leyla-Diba-Vol-IV.pdf Leyla-Diba-Vol-V.pdf

فهرست

۱۴۳ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده