مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با فقیه، نسرین

پیشینه خانوادگی‌، گرایش‌های مذهبی و عقاید ضد پهلوی در خانواده‌، خاطراتی از پدربزرگ‌، آیت‌الله کاشانی و تحصیلات در خارج‌، تحولات وضعیت زنان در ایران‌، کار بر روی طراحی نقشۀ جامع شهر اصفهان‌، ائتلافات سازماندهی در فعالیت‌های انقلابی اواخر دهه ۱۳۵۰‌، نقش روشنفکران در انقلاب ۱۳۵۷‌، رفتار سیاسی روشنفکران و عقاید آنان نسبت به آیت‌الله خمینی‌، تغییر محیط سیاسی کشور در زمان نخست وزیری بختیار‌، فعالیت‌های زنان در دوران انقلاب‌، حقوق زنان در فرهنگ اجتماعی و سیاسی ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Nasrin-Faqih- pdf

فهرست

۳۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده