مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با خدایی شاهرخی، فرشته

خاطراتی از کودکی در بلوچستان‌؛ برنامۀ آموزشی‌، سازماندهی‌، و آموزش مددکاران اجتماعی در مدرسۀ مددکاران اجتماعی در تهران‌؛ دارلتادیب برای جوانان‌؛ سازماندهی‌، هدف، برنامه‌های آموزشی‌، معلمان و دانشجویان مدرسه مددکاران اجتماعی در یاخچی آباد وابسته به سازمان زنان ایران‌؛ دربارۀ مرکز نگهداری و پرورش کودکان مدرسۀ یاخچی آباد‌؛ خدمات تنظیم خانواده‌؛ خدمات نظرخواهی حقوقی‌ و آموزش حرفه‌ای‌؛ تجربیاتی به عنوان یک مددکار اجتماعی در دادگاه‌های خانواده ایران‌؛ دوران کار پس از انقلاب‌؛ زندگی به عنوان یک زن شاغل در جمهوری اسلامی‌؛ خاطراتی از بازداشت و بازجویی در کمیته‌؛ در زندان اوین‌؛ ترک ایران پس از آزادی از زندان‌؛ زندگی دور از ایران‌؛ بررسی پروندۀ کاری سازمان زنان ایران.

درباره مصاحبه شونده