مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با هدایت، اخترالملوک

زندگی‌نامه‌؛ خاطراتی از خانواده‌های هدایت و دولتشاهی‌؛ خاطراتی از صادق هدایت‌؛ یادآوری شرایط زندگی و رسوم خانواده‌های سرشناس در اواخر دوران قاجاریه و اوایل دوران پهلوی.

قسمت 1

قسمت 2

فهرست

نوار صوتی مصاحبه + عکس

درباره مصاحبه شونده