مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با مؤید ثابتی، پروین

پیشینۀ خانوادگی‌؛ کارهای خیریه‌؛ وضعیت زنان در مشهد در دهه ۱۳۱۰‌؛ تلاش برای لغو کشف حجاب در سال ۱۳۱۵‌؛ شروع جنبش حقوق زنان در ایران‌؛ خاطراتی از اشرف پهلوی‌؛ فعالیت‌های سیاسی زنان ایران‌؛ عملکرد سازمان زنان ایران‌؛ تغییر رفتار نسبت به زنان در اواخر دهه ۱۳۵۰‌؛ فعالیت‌های جوانان ایران‌؛ ارزیابی برنامه‌های امیر عباس هویدا برای جوانان؛ آماده شدن برای بازی‌های آسیایی ۱۳۵۳‌؛ ساختن دهکدۀ المپیک‌؛ دربارۀ ساختما ن‌سازی در ایران‌؛ نخست وزیری هویدا‌؛ تجربیاتی ار انقلاب‌؛ زندگی در خارج از ایران.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Parvin-MoAyyed-Sabeti-APt-I Parvin-MoAyyed-Sabeti-English

فهرست

۲۷ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده