مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با دولتشاهی، مهرانگیز

تبار خانوادگی‌، تحصیلات‌‌ و خاطرات دوران کودکی‌‌، وضعیت زنان در دهه ۱۳۱۰‌، خاطراتی از رضا شاه‌، دربارۀ کارزار علیه حجاب در دوران رضا شاه‌، زندگی در آلمان در دوران جنگ جهانی دوم‌، تاسیس سازمان زنان ایران‌ و پیدایش فعالیت‌های گروه‌های ذینفع برای ترویج حقوق زنان‌، پیدایش سازمان‌های مختلف زنان و فعالیت‌های آنان‌، جمعیت جامعۀ راه نو و عضویت در آن‌، پشتیبانی از سازمان زنان ایران‌، فعالیت‌های بین‌المللی سازمان زنان ایران‌، مجادلات در مورد قانون حمایت از خانواده‌، کوشش برای بهره‌مند ساختن زنان از حق مشارکت در انتخابات در سال ۱۳۴۲ و مخالفت دولت‌، خاطراتی از خانواده پهلوی‌، مشکلات زنان و جناح‌های سیاسی گوناگون‌، دربارۀ حزب دمکرات ایران‌، میزان شرکت سازمان زنان ایران در گردهمایی‌های بین‌المللی‌، عملکرد مجلس‌، سفارت در دانمارک‌، فعالیت‌های جنبش دانشجویی در دانمارک‌، روابط ایران و دانمارک‌، نگرانی‌های سیاسی ایران در گردهمایی‌های بین‌المللی زنان‌، خاطراتی از ازدواج شاه با فرح‌، خاطراتی از فرخ پارسا‌، امیر عباس هویدا و دیگر شخصیت‌های سیاسی‌‌، دربارۀ انقلاب ۱۳۵۷.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

قسمت 17

قسمت 18

قسمت 19

قسمت 20

قسمت 21

قسمت 22

قسمت 23

قسمت 24

متن

Mehrangiz-Dowlatshani-APt-I Mehrangiz-Dowlatshani-BPt-II Mehrangiz-Dowlatshani-CPt-III Mehrangiz-Dowlatshani-DPt-IV Mehrangiz-Dowlatshani-EPt-V Mehrangiz-Dowlatshani-VEnglish Mehrangiz-Dowlatshani-XDocument

فهرست

۲۴۳ صفحه + بخش‌های صوتی + خلاصه + زندگی‌نامه + مطالب تکمیلی + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده