مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با میرعبدالباقی، الیان

خاطراتی از ازدواج و سفر به ایران‌؛ زندگی خانوادگی در کرمانشاه‌؛ تغییر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی ایرانِ‌ آن دوره؛ رابطۀ بین دولت و مردم ایران‌؛ یادآوری وقایع انقلابی سال ۱۳۵۷‌؛ دربارۀ استقلال کردستان‌؛ دولت بختیار‌؛ خروج از ایران‌.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Mir-abdolbaqi-Elyanne-A-I Mir-abdolbaqi-Elyanne-Eng

فهرست

۲۹ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده