مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با ابتهاج سمیعی، نیره

پیشینه خانوادگی و تحصیلات، آغاز علاقه به مسئله حقوق زنان، واکنش زنان ایران به کشف حجاب در دوران رضاشاه، تشکیل سازمان‌های زنان و تأثیر آنان بر سیاست‌های دولت، دسترسی زنان به حق مشارکت در انتخابات سال ۱۳۴۲، شرکت در انتخابات مجلس‌، ساختار و نوع فعالیت‌های حزب ایران نوین، خاطراتی از امیر عباس هویدا‌، نحوه کار مجلس شورای ملّی‌، دیدگاه دولت دربارۀ حقوق زنان‌، نظر امیر عباس هویدا دربارۀ حزب رستاخیز‌، ریشه‌های انقلاب ۱۳۵۷.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Nayereh-Ebtehaj-Samii-APt-I Nayereh-Ebtehaj-Samii-English

فهرست

۳۴ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده