مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با آق اولی، عزّت

پیشینۀ تحصیلی؛ خاطراتی از کار در طرح‌های توسعۀ روستائی؛ فعالیت در بنیاد خاورنزدیک و وزارت کشاورزی؛ زنان و مذهب در روستاها؛ تشکیل وزارت تعاون و امور روستائی؛ ساختار و وظائف آن؛ اهمیت خانه‌های فرهنگ روستائی؛ مهاجرت روستائیان به شهرها و گسترش صنایع کوچک در روستاها؛ خاطراتی از فعالیت‌های سازمان زنان ایران؛ ساختار و برنامه‌های سازمان زنان؛ وضع سازمان زنان در انقلاب ۱۳۵۷؛ خاطراتی از انقلاب.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Ezzat-Aghevli-APt-I Ezzat-Aghevli-English

فهرست

شرح مختصر + زندگینامه + فهرست + عکس+ ۳۳ صفحه

درباره مصاحبه شونده