مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با صابری، پری

خاطراتی از کودکی در کرمان‌؛ گرایش‌های سیاسی دانش‌آموزان دبیرستان‌ در آن دوران؛ دوران اشتغال در وزارت فرهنگ و هنر‌؛ روند تغییرات در هنرهای نمایشی در ایران‌؛ سانسور و تاثیرات آن بر هنر‌؛ خاطراتی از نمایش‌های تاتر در دانشگاه تهران و واکنش دانشجویان‌؛ خاطراتی از فروغ فرخزاد‌؛ خاطراتی از جشن‌های هنر شیراز‌؛ شروع انقلاب‌؛ زندگی ایرانیان دور از وطن.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

Pari-Sebari-APt-I Pari-Sebari-BPt-II Pari-Sebari-English

فهرست

۶۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده