مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با شکوه (نام مستعار)

خاطراتی از کودکی و رشد در جامعۀ بهائی ایران‌؛ حقوق زنان در جامعۀ بهائی‌؛ سرنوشت جامعۀ بهائی پس از انقلاب ۱۳۵۷‌؛ تجربیات شخصی از برخورد با ماموران انقلابی‌؛ مشکلات خروج از ایران‌؛ فرار از ایران‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

قسمت 6

قسمت 7

متن

Shokuh-APt-I Shokuh-English

فهرست

۶۲ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌

درباره مصاحبه شونده