مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با کفائی، فروغ

خاطرات کودکی در مشهد‌؛ تجربیات به عنوان یک کارآفرین‌‌؛ انجمن حمایت از حیوانات‌؛ دشواری پذیرش پیام انجمن حمایت از حیوانات در جامعه‌ای بدون حس همدردی‌؛ دوران اشتغال در مرکز انتقال خون‌؛ فیلم دایره مینای داریوش مهرجویی‌؛ نقش مرکز انتقال خون در دوران انقلاب‌؛ فعالیت‌های فرهنگی در مشهد در دهه ۱۳۵۰‌؛ گمان‌های نخستین دربارۀ انقلاب‌؛ نقش انقلاب بر مقام زن در ایران‌ پس از انقلاب؛ زندگی در خارج از کشور.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Forugh-Kafai-APt-I Forugh-Kafai-English

فهرست

۲۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده