مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با یاوری، حورا

پیشینۀ تحصیلی و کودکی‌؛ زندگی خانواد‌گی‌؛ موقعیت اجتماعی زنان ایران‌؛ تجربیاتی به عنوان مشاور در دانشگاه تهران‌؛ مشکلات و موانع پیش روی زنان شاغل‌؛ یادآوری دوران کار در وزارت تعاون و امور روستایی‌‌‌؛ فضای سیاسی ایران در دهه ۱۳۵۰‌؛ خاطراتی از وزارت کشاورزی.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

درباره مصاحبه شونده