مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با رید، الیزابت

جنبش حقوق زنان در استرالیا‌؛ اولین برداشت‌ها از سازمان زنان ایران‌‌؛ خاطراتی از زندگی در تهران‌؛ فعالیت‌های سازمان زنان ایران‌؛ خاطراتی از رویدادهای انقلابی در ایران و تاثیر آن بر امور زنان‌؛ تجربیات شخصی از انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ رجوعی به پژوهش پری سلطان محمدی دربارۀ بازگشتن زنان رها شده به شرایط پیشین خود در سال ۱۳۵۷‌.

قسمت 1

قسمت 2

متن

Elizabeth-Reid-Vol-I.pdf

فهرست

۳۴ صفحه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده