مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با درگاهی، زهرا

تبار خانوادگی و تحصیلات‌، وضعیت آموزش زنان در ایران در اوایل قرن بیستم‌‌، خاطراتی از سنت‌های ازدواج در ایران‌‌، رفتار اجتماعی و فعالیت‌های زنان در ایران و تغییرات در این باره‌، محیط فرهنگی ایران در دهه‌‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰‌.

قسمت 1

فهرست

فقط صدا موجود است

درباره مصاحبه شونده