مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با ناطق، هما

خاطراتی از دوران کودکی؛ دوران تحصیلی و آغاز کار در دانشگاه تهران؛ دربارۀ روشنفکران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ فعالیت‌های سیاسی در دفاع از حقوق بشر؛ جریان مضروب شدن به دست نیروهای امنیتی؛ کارنامۀ فعالیت‌های نیروهای چپ‌گرا در دوران پهلوی؛ دربارۀ نقش و هدف‌های ساواک؛ تاملاتی دربارۀ فعالیت‌های سیاسی در دوران پهلوی و بازنگری به اوضاع و احوال سیاسی ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰؛ فعالیت‌های گروه‌های سیاسی در تبعید؛ آیندۀ ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

متن

homa_nateq.pa1_ homa_nateq.pa2_ homa_nategh.english

فهرست

۳۵ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده