مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با یگانگی شاهرخ، فرنگیس

خاطراتی از دوران کودکی در یک خانواده زردشتی؛ اوضاع و احوال جوامع غیرمسلمان در ایران؛ فعالیت‌های شورای عالی سازمان زنان ایران؛ شروع به همکاری با سازمان زنان ایران‌؛ کوشش‌های سپهبد رزم‌آرا برای سهیم کردن زنان در کارهای دولتی؛ ساختار و نحوه فعالیت گروه‌ها و سازمان‌های گوناگون زنان؛ تلاش زنان برای دسترسی به حق رای دادن و واکنش دولت علم؛ نقش والاحضرت اشرف پهلوی در جنبش زنان؛ رویدادهای سال‌های ۱۳۴۳-۱۳۴۲؛ فعالیت‌های سازمان صنایع دستی و تاثیر آن در زندگی روستاهای ایران.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Farangis-Shahrokh (Yeganegi)-I- pdf Farangis-Shahrokh (Yeganegi)-II- pdf Farangis-Shahrokh (Yeganegi)-English- pdf

فهرست

۴۹ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده