مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با دولیتل، جین

سوابق شخصی‌، اولین سفر به ایران‌، دیدگاه به ایران ِ دهه ۱۳۰۰‌، تبلیغات مذهبی کلیسای رزبیتریان در ایران‌، تاسیس مدرسۀ بتل در ایران‌، دانش‌آموزان و برنامه‌های آموزشی مدرسه‌، رابطۀ مدرسه و دولت‌های مختلف‌، خاطراتی از اولین فعالیت‌های اجتماعی زنان‌، مجلۀ عالم نسوان‌‌، آموزش و پرورش در دوران رضا شاه‌، خاطراتی از آداب و رسوم ایرانی‌، روابط در مدرسه‌، ماموریت و جامعۀ محلی‌، عملکرد فعالیت‌های کلیسای رزبیتریان در ایران‌، خدمات پزشکی کلیسای رزبیتریان‌، تغییرات اجتماعی در دوران سلطنت پهلوی‌‌، تغییر مذهب دانش‌آموزان به مسیحیت‌‌، تاثیر انقلاب بر مدرسه و فعالیت‌های کلیسا.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Jane-Doolittle-Vol-I Jane-Doolittle-Vol-II

فهرست

۴۶ صفحه + خلاصه + زندگینامه + فهرست راهنما

درباره مصاحبه شونده