مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با محی، ملک تاج

خاطراتی از زندگی در اصفهان‌؛ مقام زنان در جامعۀ سنتی‌؛ شروع فعالیت‌های سیاسی‌؛ انتخاب برای شورای شهر اصفهان‌؛ فعالیت‌های سازمان زنان ایران‌؛ دربارۀ شورای شهر اصفهان و روابط این شورا با دفتر استانداری‌؛ انتخاب به نمایندگی مجلس‌؛ دربارۀ شیوه رای دادن در انتخابات مجلس در اصفهان‌؛ عملکرد مجلس‌؛ فعالیت‌های سازمان زنان ایران در اصفهان‌ و تاثیر این سازمان در زندگی زنان‌؛ خاطراتی از انقلاب ۱۳۵۷‌.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Malek Taj-Mohi- pdf Malek Taj-Mohi-English- pdf

فهرست

۴۸ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما‌ + عکس

درباره مصاحبه شونده