مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با اباصلتی- میرهاشم، پری

تبار خانوادگی و پیشینۀ آموزشی؛ خاطراتی از سال‌های نخستین «اطلاعات بانوان»؛ فعالیت در سازمان زنان ایران؛ کشمکش‌های بین کوشندگان نهضت زنان و رهبران مذهبی؛ دشواری های آموزشی برای زنان ایران؛ شرکت در انتخابات مجلس به عنوان نامزد حزب رستاخیز از تهران؛ خاطراتی از نمایندگی در مجلس در دوران رستاخیز؛ رویارویی نیروهای انقلابی با نشریۀ «اطلاعات»؛ مجلس در دوران انقلاب؛ زنان ایران و انقلاب اسلامی؛ دوران مهاجرت.

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

متن

Pari-Abasalti-Mirhashem-APt-I Pari-Abasalti-Mirhashem-BPt-II Pari-Abasalti-Mirhashem-English

فهرست

۳۰ صفحه + شرح مختصر + زندگینامه + فهرست + عکس

درباره مصاحبه شونده