مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با بهنام، ویدا

خاطراتی از دوران کودکی‌‌‌، دوران مدرسه و بزرگ شدن در تهران‌، دربارۀ اوضاع سیاسی در دانشگاه تهران در دهه ۱۳۴۰‌، دربارۀ تاثیر محدودیت‌های سنتی بر ارتباط بین دختران و پسران‌‌، خاطراتی از دوران مدیریت یک گروه پژوهش در دانشگاه تهران‌، نتایج تحقیقات دربارۀ زنان مطلقه در تهران‌‌، عضویت در شورای مرکزی سازمان زنان ایران‌‌، طرح‌های شورای مرکزی سازمان زنان ایران‌‌‌: حجاب‌، نگهداری از کودکان‌‌ و نظایر آن‌، دربارۀ رفتار دانش آموزان دختر دانشگاه تهران در دوران انقلاب‌، دانشگاه تهران در ماه‌های پس از انقلاب‌‌، دلایل ترک ایران و زندگی در پاریس.

قسمت 1

قسمت 2

درباره مصاحبه شونده