مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با فیروز، صفیه

تاریخچۀ جنبش زنان در ایران؛ دگرگونی در وضع حقوقی زنان؛ عملکرد کوشندگان حقوق زن؛ فشرده‌ای از انواع سازمان‌های حقوق زن و نوع رابطۀ آنها با ساختارهای دولتی.

قسمت 1

فهرست

تنها نوار صوتی در دسترس است.

درباره مصاحبه شونده