مرور تاریخ شفاهی

مصاحبه با روحی، هما

انقلاب سال ۱۳۵۷‌؛ عملکرد سازمان‌های دولتی در دوران نخست‌وزیری بازرگان‌؛ تجربه‌های شخصی دربارۀ انقلاب به عنوان یک کارمند ارشد دولت‌؛ عملکرد دولت بختیار‌؛ واکنش انقلابیون در مقابل سازمان زنان ایران‌؛ خاطراتی از بازداشت و بازجویی پس از انقلاب‌؛ تغییرات زندگی زنان در ایران پس از انقلاب.

قسمت 1

متن

Homa-Ruhi-APt-I Homa-Ruhi-English

فهرست

۱۳ صفحه + خلاصه + زندگی‌نامه + فهرست راهنما + عکس

درباره مصاحبه شونده