مجموعه

سازمان زنان ایران

سازمان زنان ایران در سال 1345 تشکیل شد. مجمعی مرکب از 5000 تن از زنان ایران، که با تعلقات و پیشینه های گوناگون از سراسر ایران گرد هم آمده بودند، در پی گفت و گوها و تبادل نظرهای ممتد تشکیل این سازمان را تأیید کردند. شورای عالی انجمن زنان ایران، به ریاست عالیه شاهدخت اشرف پهلوی، یک گروه مشورتی پنجاه نفره را مأمور تشکیل این مجمع کرده بود. رسالت و هدف نهایی سازمان زنان ایران آن گونه که در ماده اول اساسنامه آن آمده «ارتقاء سطح دانش فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان ایران و افزایش آگاهی آنان نسبت به حقوقشان در خانواده و آزادی ها و مسئولیت هایشان در زندگی اجتماعی و اقتصادی است.» در ماده دوم همین اساسنامه تأئید شده است که: «به منظور دستیابی به اهداف یادشده، سازمان زنان ایران مسئولیت های زیر را بر عهده می گیرد: دفاع از حقوق خانوادگی و اجتماعی زنان برای تأمین برابری کامل آنان در اجتماع و در برابر قانون.» در یک دوره 12 ساله، سازمان زنان ایران به یکی از مؤثرترین عوامل دگرگونی مقام زن در جوامع رو به رشد تبدیل شد.

برای آگاهی بيشتر درباره این سازمان می توانید مقاله «مروری بر فعالیت ها و دستاوردهای سازمان زنان ایران» را بخوانید. این مقاله و شماری از انتشارات سازمان زنان ایران در همین صفحه گنجانده شده اند.

موارد موجود در این مجموعه

موارد موجود در این مجموعه

کتاب الکترونیکی . فارسیزن و حقوق خانواده (به زبان ساده)
کتاب الکترونیکی . فارسیزن و قانون انتخابات (به زبان ساده)
کتاب الکترونیکی . فارسیآموزش و پرورش در سال 2000
کتاب الکترونیکی . فارسیزن کشی در لوای قانون
کتاب الکترونیکی . فارسیسواد آموزی تابعی
کتاب الکترونیکی . فارسیمنزلت زن در اجتماع عشایری
کتاب الکترونیکی . فارسیحقوق زن کارگر (به زبان ساده)
کتاب الکترونیکی . فارسیتاریخچه بزک