مجموعه

قوانین درباره حقوق زنان

جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان که از انقلاب مشروطیت به بعد ابعاد تازه ای یافته بود در دوران رضاشاه پهلوی، به ویژه در عرصه آموزشی و فرهنگی، به دستاوردهای قابل توجهی رسید. در دو دهه پیش از انقلاب این دستاوردها به زمینه های سیاسی و اقتصادی نیز گسترش یافت و از راه تصویب قوانین و آئین نامه ها از مشروعیت و ضمانت حقوقی نیز بهره مند شد. عمده این قوانین پس از استقرار جمهوری اسلامی یا یکسره ملغی شدند و یا محدودیت ها و تبعیض های مصرّحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آنان را به شدت محدود و نارسا کردند. برخی از عمده ترین این قوانین و مقررات در این صفحه گنجانده شده اند.