Skip to main content

آئین نامه اجرائی قانون حمایت از خانواده (اردیبهشت ۱۳۵۴)

سند

آئین نامه اجرائی قانون حمایت از خانواده (اردیبهشت ۱۳۵۴)

 

ماده ۱- اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به طور شفاهی یا وسیله درخواست کتبی به عمل می آید. هرگاه درخواست شفاهی باشد اظهار خواهان وسیله منشی یا مدیر دفتر دادگاه در صورت مجلس قید و به امضای او می رسد.

ماده ۲- درخواست شفاهی یا کتبی باید شامل امور زیر باشد:
۱- نام ونام خانوادگی- شغل- محل کار یا محل سکونت طرفین با ذکر مشحصات کامل.
۲- موضوع درخواست با ذکر علل و دلائل آن.
۳- درصورتی که درخواست کننده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد باید سمت خود را در درخواست تصریح و مدارک آن را تسلیم نماید. تبصره- دردادگاه خانواده طرفین می‌توانند به اقرباء خود تا درجه سوم نیزوکالت دهند.

ماده ۳- تنظیم درخواست در اوراق چاپی مخصوص الزامی نیست ولی باید در دونسخه تنظیم و یک نسخه آن در پرونده امر ضبط شده و نسخه دیگر برای طرف فرستاده شود.

ماده ۴- هزینه دادرسی به میزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی درموقع درخواست از خواهان وصول خواهد شد مگر این که دادگاه خواهان را بی بضاعت تشخیص دهد که دراین صورت او را از پرداخت هزینه معاف خواهد نمود.

ماده ۵- درصورت عدم پرداخت هزینه دادرسی یا معلوم نبودن نشانی خوانده به خواهان اخطار می شود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت نقص درخواست را رفع نماید. درصورت عدم رفع نقص و هم چنین درصورتی که نشانی خواهان معلوم نباشد دادگاه دادخواست را ابطال خواهد کرد. تبصره – درصورتی که خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید باید آخرین محل اقامت او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به هر طریقی لازم بداند دراین مورد تحقیق نموده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

ماده ۶- پس از وصول درخواست نسخه دوم آن با ضمائم به دستور دادگاه جهت ابلاغ به خوانده ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت می شوند. درصورتی که درخواست شفاهی باشد مفاد درخواست با ضمائم آن به وسیله اخطاریه به خوانده ابلاغ خواهدشد.

ماده ۷- عدم حضور طرفین یا یکی از آنها در جلسه با ابلاغ وقت مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست ولی اگر حضور خواهان جهت ادای توضیح لازم باشد دادگاه موارد توضیح را درصورت مجلس قید و مفاد آن را ضمن تعیین وقت برای جلسه دیگر به خواهان ابلاغ می نماید و اگرخواهان دراین جلسه نیز حاضر نشود دادخواست او ابطال خواهد شد.

ماده ۸- درمواردی که دعوی به داوری ارجاع می شود دادگاه طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت می کند.

ماده ۹- هرگاه داور یا داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا کنند دادگاه به انتخاب داور یا داوران جدید اقدام می نماید و در صورتی که داور یا داوران بار دیگر از قبول داوری امتناع یا استعفا نمایند دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۰- درمواردی که تعداد داوران سه نفر بوده و یکی از آنها درنیمه دوم مهلت داوری استعفا کندرأی اکثریت داوران مناط اعتبار است. دراین مورد و در مواردی که دونفر داور انتخاب شده و رأی آنها مختلف باشد دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۱- منظور از اعتیاد مضر هرنوع ابتلاء به مواد مخدر یا نوشابه های الکلی یا قمار یا امثال و نظائر آنها است که استمرار داشته و موجب صدمات و خسارات جسمانی، مادی و معنوی شخص معتاد یا همسر یا اولاد زوجین گردد.

ماده ۱۲- حق ملاقات با اطفال کمتر از یک بار در ماه نخواهد بود.

ماده ۱۳- ترتیب ثبوت حجر و خیانت و رفع حجر یا عدم قدرت و لیاقت و احراز عدم صلاحیت و عزل و نصب قیم و ضم امین و تعیین امین موقت در مورد مواد ۱ و ۱۵ قانون حمایت خانواده طبق مقررات قانون امور حسبی خواهد بود.